การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็น เป้าหมายที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง.....ที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ต้องการให้บุคลากรมีจิตใจและแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นธรรมชาติ

ปัจจัยที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บรรลุเป้าหมายผลสำเร็จ....สามารถ แบ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆ อยู่ 3 เรื่องคือ

1. การให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร (Core Valve) :
การจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องอะไรนั้น ต้องกำหนดเรื่องนั้นๆให้เป็นค่านิยมขององค์กร แล้วรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการทำงานและการดำเนิน ชีวิตที่อยู่ในองค์กร เพื่อหล่อหลอมให้เกิดการปฏิบัติที่เหมือนกัน เป็นพวกเดียวกัน

2. การสร้างความเชื่อที่อยู่ในจิตใจ ของพนักงาน (Employee Mindset) :
วัฒนธรรมที่ดีเกิดขึ้นจาก ความรู้สึกที่ดีๆกับเรื่องนั้นๆ เกิดขึ้นจากข้างในของบุคลากร ปฏิบัติโดยไม่ต้องบังคับ เพราะมองเห็นประโยชน์กับเรื่องนั้นๆอย่างจริงใจ เป็นความเชื่อภายในจิตใจ .....ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ปฏิบัติไปเพราะเหตุใด แต่มีจิตใจที่อยากปฏิบัติเรื่องนั้นๆ ทำแล้วเกิดความสุขภายใน

3. การสร้างทีมที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) :
หัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรม คือ ความต่อเนื่องในการปฏิบัติและ ความยาก คือ การเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกๆ ขององค์กร ดังนั้นกลุ่มบุคคลที่จะนำการเปลี่ยนแปลงแล้วจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตาม จึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทีมนำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆ ต้องได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนั้นๆ

หากองค์กรใด สามารถดำเนินการผ่านปัจจัยสำคัญ 3 เรื่องดังกล่าวแล้ว เรื่องนั้นๆก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด วัฒนธรรมองค์กร...สร้างไม่ยาก หากมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างจริงจังครับ

 

[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
--------------------------------------------------------------------------

รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

edit @ 11 Aug 2015 15:26:51 by entraining

edit @ 11 Aug 2015 15:52:28 by entraining

edit @ 11 Aug 2015 15:54:45 by entraining

Comment

Comment:

Tweet