การสร้างค่านิยมในองค์กร (Core Valve) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

การสร้างเส้นทางที่มีความชัดเจนจะทำให้ “การสร้างค่านิยมในองค์กร” ได้รับการตอบรับและปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนเป็นธรรมชาติ

วันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการสร้างเส้นทางการสร้างค่านิยมในองค์กรดังนี้

กำหนดค่านิยม : ค่านิยมองค์กรที่ดี ต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร ....เพราะการปฏิบัติตัวของบุคลากร ก็คือ พันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้นเอง

ประกาศค่านิยม : การให้ความหมายกับค่านิยมให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจตรงกันและผู้บริหารให้ความสำคัญ จะทำให้ค่านิยมเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัติ

รณรงค์ค่านิยม : เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อค่านิยมขององค์กร เป็นการเชิญชวนให้ปฏิบัติให้เกิด ประโยชน์ต่อตัวเอง ทีมงานและองค์กร ไม่ใช่การบังคับ

ปฏิบัติตัวตามค่านิยม : การทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยม จะทำให้เกิดความสุขและผลการปฏิบัติงานก็จะออกมาดี ....เท่ากับค่านิยมมาส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น

ค่านิยมอยู่ในจิตใจ : การปฏิบัติตัวตามค่านิยม ต้องเป็นธรรมชาติ ไม่รู้สึกว่าต้องปฏิบัติแต่ยินดีปฏิบัติ.... เพราะทำให้เกิดความภูมิใจ พอใจและมีความสุขด้วยตัวเอง

เสริมสร้างค่านิยม : ค่านิยมควรได้รับการพูดถึง กล่าวถึง และนำมาทบทวนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง.....ให้เกิดพลังในการปฏิบัติต่อๆไป จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างค่านิยมในองค์กร ที่มีเส้นทางชัดเจน เป็นการนำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในเบื้องต้น ทำให้พนักงาน มองเห็นประโยชน์และความสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และมีความสุขกับการปฏิบัติตัวของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ เพื่อให้เกิดความสุขกับองค์และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

เรามาลองสร้างเส้นทางการสร้างค่านิยมในองค์กรกันเถอะครับ

 

[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
--------------------------------------------------------------------------

รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

 

edit @ 21 Aug 2015 14:12:18 by entraining

Comment

Comment:

Tweet