การสร้างวัฒนธรรมองค์กร...ปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่งใน 3 เรื่องคือ... การมีผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

คุณสมบัติผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำทีมงานไปสู่การปฏิบัติ แล้วกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรนั้น มี 3 คุณสมบัติหลัก คือ

1. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) :
การเดินทางสู่เป้าหมาย ต้องมีแผนงานและวิธีการที่เฉียบคม มีความหลากหลายและยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน.....บางครั้งเป็นปัญหา อุปสรรคที่อาจไม่ได้คาดหวัง การคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยทำให้ก้าวข้าม ปัญหา อุปสรรค เหล่านั้นไปสู่เป้าหมายได้

2. ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) :
การจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้องใช้การมีอิทธิพลด้านดี (Influence) ไม่ใช่การบังคับ (command) ต้องเป็นที่เชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ ของผู้อื่น ....ดังนั้น ภาวะความเป็นผู้นำ จึงเป็นเรื่องสำคัญของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะรณรงค์ให้ทีมงาน สร้างวัฒนธรรมขององค์กรได้พร้อมเพียงกัน


3. การสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Coaching) :
การโค้ช (Coaching) เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่นตระหนักรู้กับการเปลี่ยนแปลงด้วยตัว เอง มองเห็นประโยชน์ กับสิ่งที่จะปฏิบัติด้วยแนวทางที่เหมาะสมของตัวเอง.....ทำให้เต็มใจที่จะ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมตัวเอง เมื่อทุกคนทำพร้อมกัน ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

ตัวผู้บริหาร หรือ ผู้นำการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เมื่อมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ย่อมทำให้ โครงการ “การสร้างวัฒนธรรมองค์กร” ประสบความสำเร็จได้แน่นอนเพราะจะได้รับความร่วมมือ จากบุคลากรทุกคน ด้วยความเต็มใจครับ

 

[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
--------------------------------------------------------------------------

รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

Comment

Comment:

Tweet