Pakorn

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Coaching Culture) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างไร ?

"คำถามที่รอคำตอบจากการพิสูจน์กันจริงๆ....เพราะการโค้ชไม่สามารถเข้าใจได้ ถ้ายังไม่ลงมือไปดำเนินการโค้ชอย่างจริงจัง"


การโค้ช (Coaching) สามารถเปลี่ยนแปลงผู้อื่น โดยทำให้เขายินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงเหรอ ?

"คำถามที่ค่อนข้าง ขัดกับความเชื่อของหลายๆคน ที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นจากการแนะนำ ชี้แนะเพราะเข้าใจและสรุปไปว่า.....เขาต้องการความช่วยเหลือ และไม่มีวิธีการของตัวเองจริงต้องให้คำแนะนำ"

การโค้ช (Coaching ) จึง ดูเหมือนไม่เป็นธรรมชาติของการช่วยเหลือผู้อื่น.....ดังนั้นผู้ที่จะดำเนิน การโค้ชจึงขัดแย้งกับ หลักการ ทักษะ เทคนิคและแนวทางความคิดของการเป็นโค้ชที่สูงมาก.....การนำการโค้ชไปดำเนินการใช้ในองค์กร จึงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

การโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้อื่นอีกวิธีหนึ่ง ดังนั้นหากผู้ดำเนินการโค้ชไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการ (Process) ที่ครบถ้วนและชัดเจน ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับที่ต้องการครับ.....ดังนั้น Mindset และความเชื่อของการเป็นโค้ชจึงมีความสำคัญมากเพราะมีผลกระทบกับกระบวนการโค้ชทันที หากไม่ได้ใช้กระบวนการที่ถูกต้อง

ผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะดำเนินการโค้ช.....เพราะถ้าผมยังเหมือน เดิม ก็จะไม่สามารถใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) ได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์ของการโค้ชจึงไม่ได้ตามที่ต้องการ พอผมพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครั้งที่ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการได้ ก็ทำให้การโค้ชของผมดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ

ผมเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ช (Trust the Coaching Process) มากกว่าผลลัพธ์ระหว่างทางครับ เพราะผลลัพธ์ที่ดีควรต้องผ่านกระบวนการที่ดีครับ จึงจะออกมาดังที่ต้องการครับ.....เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องภายในของ โค้ชชี่ครับ ไม่ใช่สิ่งที่สามารถเห็นได้จากภายนอกครับ

 

[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
--------------------------------------------------------------------------

รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร...ปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่งใน 3 เรื่องคือ... การมีผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

คุณสมบัติผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำทีมงานไปสู่การปฏิบัติ แล้วกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรนั้น มี 3 คุณสมบัติหลัก คือ

1. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) :
การเดินทางสู่เป้าหมาย ต้องมีแผนงานและวิธีการที่เฉียบคม มีความหลากหลายและยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน.....บางครั้งเป็นปัญหา อุปสรรคที่อาจไม่ได้คาดหวัง การคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยทำให้ก้าวข้าม ปัญหา อุปสรรค เหล่านั้นไปสู่เป้าหมายได้

2. ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) :
การจูงใจให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้องใช้การมีอิทธิพลด้านดี (Influence) ไม่ใช่การบังคับ (command) ต้องเป็นที่เชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจ ของผู้อื่น ....ดังนั้น ภาวะความเป็นผู้นำ จึงเป็นเรื่องสำคัญของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะรณรงค์ให้ทีมงาน สร้างวัฒนธรรมขององค์กรได้พร้อมเพียงกัน


3. การสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Coaching) :
การโค้ช (Coaching) เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่นตระหนักรู้กับการเปลี่ยนแปลงด้วยตัว เอง มองเห็นประโยชน์ กับสิ่งที่จะปฏิบัติด้วยแนวทางที่เหมาะสมของตัวเอง.....ทำให้เต็มใจที่จะ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมตัวเอง เมื่อทุกคนทำพร้อมกัน ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

ตัวผู้บริหาร หรือ ผู้นำการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เมื่อมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ย่อมทำให้ โครงการ “การสร้างวัฒนธรรมองค์กร” ประสบความสำเร็จได้แน่นอนเพราะจะได้รับความร่วมมือ จากบุคลากรทุกคน ด้วยความเต็มใจครับ

 

[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
--------------------------------------------------------------------------

รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

การสร้างค่านิยมในองค์กร (Core Valve) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

การสร้างเส้นทางที่มีความชัดเจนจะทำให้ “การสร้างค่านิยมในองค์กร” ได้รับการตอบรับและปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนเป็นธรรมชาติ

วันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการสร้างเส้นทางการสร้างค่านิยมในองค์กรดังนี้

กำหนดค่านิยม : ค่านิยมองค์กรที่ดี ต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร ....เพราะการปฏิบัติตัวของบุคลากร ก็คือ พันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้นเอง

ประกาศค่านิยม : การให้ความหมายกับค่านิยมให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจตรงกันและผู้บริหารให้ความสำคัญ จะทำให้ค่านิยมเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัติ

รณรงค์ค่านิยม : เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อค่านิยมขององค์กร เป็นการเชิญชวนให้ปฏิบัติให้เกิด ประโยชน์ต่อตัวเอง ทีมงานและองค์กร ไม่ใช่การบังคับ

ปฏิบัติตัวตามค่านิยม : การทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยม จะทำให้เกิดความสุขและผลการปฏิบัติงานก็จะออกมาดี ....เท่ากับค่านิยมมาส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น

ค่านิยมอยู่ในจิตใจ : การปฏิบัติตัวตามค่านิยม ต้องเป็นธรรมชาติ ไม่รู้สึกว่าต้องปฏิบัติแต่ยินดีปฏิบัติ.... เพราะทำให้เกิดความภูมิใจ พอใจและมีความสุขด้วยตัวเอง

เสริมสร้างค่านิยม : ค่านิยมควรได้รับการพูดถึง กล่าวถึง และนำมาทบทวนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง.....ให้เกิดพลังในการปฏิบัติต่อๆไป จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างค่านิยมในองค์กร ที่มีเส้นทางชัดเจน เป็นการนำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในเบื้องต้น ทำให้พนักงาน มองเห็นประโยชน์และความสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และมีความสุขกับการปฏิบัติตัวของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ เพื่อให้เกิดความสุขกับองค์และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

เรามาลองสร้างเส้นทางการสร้างค่านิยมในองค์กรกันเถอะครับ

 

[โดยอาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
--------------------------------------------------------------------------

รวมหลักสูตรอบรมในรูปแบบเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโค้ชชิ่ง
[Training and Group Coaching] คลิกเลย!!

 

edit @ 21 Aug 2015 14:12:18 by entraining

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็น เป้าหมายที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง.....ที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ต้องการให้บุคลากรมีจิตใจและแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นธรรมชาติ

ปัจจัยที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บรรลุเป้าหมายผลสำเร็จ....สามารถ แบ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆ อยู่ 3 เรื่องคือ

1. การให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร (Core Valve) :
การจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องอะไรนั้น ต้องกำหนดเรื่องนั้นๆให้เป็นค่านิยมขององค์กร แล้วรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการทำงานและการดำเนิน ชีวิตที่อยู่ในองค์กร เพื่อหล่อหลอมให้เกิดการปฏิบัติที่เหมือนกัน เป็นพวกเดียวกัน

2. การสร้างความเชื่อที่อยู่ในจิตใจ ของพนักงาน (Employee Mindset) :
วัฒนธรรมที่ดีเกิดขึ้นจาก ความรู้สึกที่ดีๆกับเรื่องนั้นๆ เกิดขึ้นจากข้างในของบุ